Ta spletna stran uporablja piškotke. Z brskanjem po spletu se strinjate z njihovo uporabo.

Pogoji nakupa

Splošni pogodbeni pogoji

Uvodne določbe

1.1. Vsebina tega dokumenta kot Splošni pogodbeni pogoji in priloge, ki so njegov sestavni del ( v nadaljnjem besedilu: SPP), urejajo določila in pogoje pogodb, sklenjenih ob naročilu izdelkov, ki se prodajajo prek spletne trgovine z naslovom www.navalla.si (v nadaljnjem besedilu: spletna trgovina). Spletno trgovino upravlja družba Lambda Systeme Kft. (sedež: 1106 Budapest, Akna utca 2-4., št. vpisa v sodni register: 01-09-166294, davčna številka: 10755426-2-44, statistična številka: 10755426-4673-113-01., v zastopstvu: Andrása Raimunda Wiesingera izvršni direktor, e-poštni naslov: info@navalla.si, telefonska številka: 06 (1) 433-0100) − v nadaljnjem besedilu: Lambda).

Opredelitev izrazov, uporabljenih v pogodbi

2.1. Prijava: korak, ki ga lahko storite z uporabniškim imenom in geslom, ki ste ga prejeli med postopkom registracije, ki je določen kot pogoj za nakup v spletni trgovini in s klikom na gumb »Prijava«. Brez prijave uporabnik lahko uporablja samo funkcije, ki so odprte za obiskovalce.

2.2. Uporabnik: pomeni pravno ali fizično osebo, ki vstopi v spletno trgovino in z dodajanjem izdelkov v nakupovalno košarico postane upravičena do naročila / nakupa z registracijo ali brez nje. Registracija poteka po postopku, ki je določen v Prilogi 1.

2.3. Prejemnik novic: pomeni obiskovalca ali uporabnika, ki se prijavi na e-novice.

2.4. Novice: pomeni informacije, ki jih družba Lambda redno pošilja prejemnikom prek e-pošte in vsebuje predvsem strokovno gradivo, spletne marketinške kampanje družbe Lambda, ponudbe storitev, vabila za programe ter najnovejše ponudbe in akcije trgovine na spletni strani.

2.5. Košarica: pomeni spletno »nakupovalno košarico«, ki se uporablja za zbiranje izdelkov (storitev), ki jih izbere bodoči kupec za naročilo. Potencialni kupec lahko naroči samo izdelke / storitve iz košarice.

2.6. Zbiranje izdelkov v košarico: v Prilogi 1 je opisan podrobni postopek za izbiro izdelkov in storitev, ter njihovo dodajanje v košarico za naročanje iz spletne trgovine. Zbiranje izdelkov v nakupovalno košarico, samo po sebi še ni naročilo.

2.7. Obiskovalec: pomeni pravno in fizično osebo, ki ima dostop do prve stopnje uporabe spletne strani www.navalla.si, ne da bi se registrirala.

2.8. Naročanje: pomeni korak, ki je opisan v Prilogi 1 SPP v razdelku »Postopek naročila« in vključuje klik na gumb »Naročilo« ter s tem aktiviranje naročila oziroma vzpostavitev pravnega razmerja med Naročnikom in družbo Lambda za nakup in prodajo izdelkov.

2.9. Naročnik: pomeni uporabnika, ki odda naročilo.

2. 10. Stran z izdelki: pomeni podstran izdelkov in storitev, ki se prodajajo v spletni trgovini, in vsebuje podroben opis izdelkov in z njimi povezano ponudbo.

2.11. Kupec: pomeni naročnika, ki je plačala kupnino izdelka, ki ga je naročil.

2. 12. Kupnina: pomeni znesek, določen kot protivrednost za izdelek, to je bruto nabavna cena, ki je na spletni strani danega izdelka navedena kot nakupna cena in po plačilu katere Naročnik postane Kupec.

2. 13. Potrošnik: v skladu s točko 3) prvega odstavka 8. člena Civilnega zakonika pomeni fizično osebo, ki deluje izven svojega poklica, samozaposlitve ali dejavnosti.

2. 14. Podjetje: v skladu s točko 4) prvega odstavka 8. člena Civilnega zakonika pomeni osebo, ki deluje izven svojega poklica, samozaposlitve ali dejavnosti.

2.15. Priloga 1: Priloga, z naslovom »Postopek naročila«, ki je sestavni del teh splošnih pogodbenih pogojev.

2.16. Priloga 2: Priloga, z naslovom »Izjava o zasebnosti«, ki je sestavni del teh Splošnih pogodbenih pogojev.

2. 17. Kupoprodajna pogodba:


pomeni pisni pravni posel v madžarskem jeziku med družbo Lambda in Kupcem po potrditvi naročila s strani družbe Lambda in ob upoštevanju veljavnih določb SPP, ki jih je družba Lambda objavila na svoji spletni strani.

3. Splošne določbe

Podrobne informacije o uporabi spletnega mesta (poleg določb v tej točki SPP) so določene v Prilogi 1.

3.2. Spletno stran lahko uporabljate na eni od spodnjih ravni uporabe. Ravni uporabe upravičujejo uporabo različnih funkcij tako, da raven uporabe z več funkcijami vključuje tudi uporabo vseh funkcij tistih ravni, ki zagotavljajo manjše število funkcij. Obisk spletne strani in registracija na njem je vedno prostovoljna.

3.2.1. Obiskovalci spletne strani imajo pravico do ogleda vsebine spletne strani, prenosa vsebine in prijave na novice, nadalje obiskovalec ima možnost ogledati strani izdelkov, ki so na voljo za prodajo v spletni trgovini, zbrati izdelke v košarici in oddati naročilo zanje.
Družba Lambda si pridržuje pravico, da določene ponudbe in nakupe s popustom vidijo, in so dostopni samo uporabnikom spletne strani.

3.2.2. Uporabnik ima pravico do nakupa v spletni trgovini. Registracijo v spletni trgovini lahko opravijo le opravilno sposobne fizične osebe (in s tem pravne osebe, ki jih zastopajo), v primeru, da se registrira opravilno nesposobna ali opravilno omejeno sposobna oseba (z neresničnim odgovorom na to vprašanje), družba Lambda zavrača vsako odgovornost za škodo, nastalo zaradi registracije opravilno nesposobnih ali omejeno sposobnih oseb.

3.2.2.1. V skladu z določbami iz Priloge 1, uporabnik lahko zahteva brisanje registracije, ki jo je družba Lambda (ob upoštevanju ustreznega postopka) dolžna izpolniti. Če uporabnik krši določbe teh splošnih pogodbenih pogojev, ima družba Lambda pravico izbrisati njegovo registracijo.

3.2.2.2. V primeru izbrisa registracije uporabnika, le-ta od trenutka začetka izbrisa izgubi pravico do uporabe funkcij spletne trgovine, ki so na voljo le uporabnikom. Po izbrisu registracije nekdanjega uporabnika ne bodo zavezale določbe splošnih pogodbenih pogojev, razen pravil, ki veljajo za obiskovalce.
Družba Lambda bo uporabniku pred brisanjem registracije poslala opozorilo tako, da bo na e-poštni naslov, ki je bil naveden med postopkom registracije, poslala e-poštno sporočilo z zahtevo da v petih (5) dneh prekine z dejavnostjo, ki je povzročila izbris registracije ali za stanje, ki je v nasprotju z določbami teh Splošnih pogodbenih pogojev, vzpostavi prvotno stanje.
Če uporabnik v obvestilu navedenem roku ne izpolni zahteve, ima družba Lambda pravico, da brez nadaljnjega obvestila izbriše registracijo uporabnika. Če pa uporabnik izpolni zahtevo iz opozorila, družba Lambda zoper njega ne bo uporabila sankcije izbrisa registracije.
V primeru, da uporabnikovo dejanje / opustitev utemelji pošiljanje opozorilnega e-poštnega sporočila kot je določeno zgoraj, in ki družbi Lambdi povzroči škodo (kot je opredeljeno v prilogi 1), ima le-ta pravico za zgoraj navedeno obdobje uporabniku omejiti uporabo funkcij, ki so na voljo na spletni strani.

3.2.2.3. Če je uporabnikova registracija izbrisana zaradi kršitve splošnih pogodbenih pogojev, potem v spletni trgovini 6 (šest) mesecev po izbrisu registracije nima pravice do ponovne registracije.

4. Predmet SPP

4.1. Če naročnik (v skladu z določbami v Prilogi 1) naroči izdelek, ki se prodaja v spletni trgovini, potem med družbo Lambdo, kot prodajalcem in med naročnikom, kot kupcem v povezavi z naročenim izdelkom pride do sklenitve kupoprodajne pogodbe (v nadaljnjem besedilu: kupoprodajna pogodba). Pogoje pogodbe na eni strani tvorijo pogoji, ki jih je stranka izbrala med naročanjem (zlasti v povezavi s plačilom in dostavo) in določbe teh splošnih pogodbenih pogojev. Na podlagi kupoprodajne pogodbe kupec postane upravičen do prenosa lastništva nad izdelkom in do prevzema izdelka, družba Lambda pa ima pravico do kupnine. Zgornje pravice se izpolnjujejo v skladu s pogoji, ki jih je stranka izbrala med naročanjem.

4.2. Pogodba iz točke 4.1. in določene pogodbe, v skladu s četrtim odstavkom 5. člena Zakona št. CVIII iz leta 2001 o elektronskem poslovanju se štejejo za spletno pogodbo oziroma v skladu z Uredbo vlade št. 45/2014 z dne 26. februarja 2014 o pogodbah na daljavo (v nadaljnjem besedilu: Uredba), se štejejo za pogodbo, sklenjeno na daljavo, zato zanje veljajo določbe prej omenjenih pravnih aktov.

5. Naročanje:

5.1. Z izpolnitvijo zadnjega elementa postopka naročanja, določenega v Prilogi 1, torej z oddajo naročila, na podlagi katere v skladu z veljavno podtočko 4. točke pride do sklenitve pogodbe, ima naročnik pravico zahtevati izdelek od družbe Lambda. V skladu z določbami drugega odstavka 6. člena Zakona o elektronskem poslovanju, je družba Lambda po datumu oddaje naročila in odvisno od narave izdelka, dolžna naročniku potrditi naročilo v razumnem roku, vendar najpozneje v 48 urah. Potrditev naročila se naročniku pošlje na elektronski naslov, ki je bil naveden med postopkom registracije. Potrditev vsebuje identifikacijsko oznako naročila, identifikacijsko oznako naročenih izdelkov in izbrane pogoje (predvsem plačilo in dobavo). Potrditev naročila (na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o elektronskem poslovanju) se šteje za opravljeno, ko stranka prejme zgoraj navedeno potrditveno e-poštno sporočilo.

5.2. Družba Lambda bo naročnika obvestila v roku 48 ur od prejema naročila in poslala potrditev naročila.
Če naročnik v roku 48 ur ne prejme potrditve naročila, potem naročnika ponudba ne zavezuje in ni dolžan prevzeti naročenih izdelkov, razen če družba Lambda na verodostojen način (s predložitvijo e-povratnice o prejemu elektronske pošte) dokaže prejem potrditve naročila s strani naročnika.
Če pa naročnik v 48 urah po prejemu potrditve naročila pisno ne nasprotuje pogojem, ki so navedeni v potrditvi naročila, je dolžan prevzeti izdelke, ki so mu bili poslani.
Družba Lambda lahko zahteva povračilo vseh stroškov, ki niso posledica opustitve, zavrnitve le-tega (več o tem: glej pravica do odstopa).
Potrditveno e-poštno sporočilo vsebuje podatke, ki so bili navedeni ob nakupu, podatke o naročilu, ime in ceno naročenih izdelkov, izbran način plačila in dostave, številko naročila in poleg tega še komentarje naročnika v povezavi z naročilom.


 

Garancija, jamstvo

6.1. Uporabnik se zaveda, da družba Lambda v spletni trgovini prodaja tovarniško zapakirane izdelke, ki so bili certificirani s strani različnih proizvajalcev, kar pomeni, da družba Lambda sama izdelkov ne proizvaja.

6.2. Količinski in kvalitativni prevzem blaga se opravi ob dobavi s predajo/prevzemom.
Med postopkom predaje/prevzema izdelka(-ov) je kupec dolžan pregledati dostavljeni izdelek glede količine in kakovosti. Dejstvo o kakovostno in količinsko brezhibni dostavi je dolžan kupec ali njegov zastopnik (v primeru prevoza iz skladišča prevoznik) potrditi s prepoznavnim podpisom na tovornem listu. Pogodba ali naročilo lahko vsebuje seznam oseb, ki so pooblaščeni za sprejem pošiljke, razen tistih, ki so že drugače pooblaščeni za zastopanje družbe.

Kupec mora ob prevzemu zabeležiti v zapisnik vse morebitne pomanjkljivosti in o tem nemudoma pisno obvestiti prodajalca.

V primeru ko kupec ugotovi, da količina ali kakovost dobavljenih izdelkov ni takšna, kot je to navedeno v potrditvi, zapisnik mora vsebovati spodaj navedeno:

a)    kraj in datum ter razlog za izdelavo zapisnika,
b)    imena prisotnih oseb z navedbo načina njihovega sodelovanja,
c)   datum dobave ter način shranjevanja in skladiščenja izdelka,
d)    opis stanja embalaže izdelka,
e)    obseg pomanjkljivosti skupaj z navedbo vzroka, način ugotovitve pomanjkljivosti oziroma natančen opis pomanjkljivosti v kakovosti izdelka z navedbo vzroka in obsegom škode,
f)    zahtevek za uveljavitev zaradi pomanjkljivosti / napake,
g)    dejstvo o tem, če se nekateri od prisotnih ne strinjajo s posameznimi ugotovitvami zapisnika.

Kupec se zaveda, da po preteku 15 dni od dneva dostave ne more dati nobenega ugovora na količino. Družba Lambda in kupec še navajata, da v kolikor kupec želi v treh dneh po prejemu računa za prejeto blago ugovarjati, nosi dokazno breme v povezavi z nepravilnim prevzemom.

Pravni in garancijski zahtevki v povezavi z izdelki potečejo v 3 (treh) mesecih. Za napačno prijavljene ali uveljavljene napake, družba Lambda zavrača vsako odgovornost v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon. Kupec po zgornji opredelitvi pomeni podjetja. Za fizične osebe, tj. potrošnike pa družba Lambda glede garancije in jamstva uporablja ustrezne določbe veljavnega Civilnega zakonika.


 

7. Obveznost obveščanja

7.1. Če družba Lambda preko spletne trgovine kupljenega izdelka naročniku ne more dostaviti iz razloga, ki se ji ne more očitati in ki resnično obstaja oziroma ovira izvedbo dostave, se družba Lambda zavezuje, da bo kupca nemudoma obvestila tako, da mu bo poslala pismo na e-poštni naslov, ki je bil naveden med postopkom registracije (v nadaljnjem besedilu: »Obvestilo«). Če je naročnik v primeru obvestila že plačal kupnino, je družba Lambda dolžna naročniku jo povrniti. V primeru spora mora družba Lambda dokazati vzrok, resnost ali obstoj ovire.

7.2. Če družba Lambda v primeru, ki je opisan v točki 7.1., pošiljanje obvestila opusti, potem je dolžna naročniku vrniti že plačano kupnino oziroma še splošno odškodnino v višini 20-odstotkov kupnine.


8. Pravica do odstopa od pogodbe za potrošnike

8.1. Naročnik kot fizična oseba, ki se po gornjih navedbah šteje za potrošnika, ima v skladu z Uredbo in določbami te točke pravico brez obrazložitve odstopiti od kupoprodajne pogodbe, sklenjene z naročilom. Naročnik kot fizična oseba, ki se šteje za potrošnika, svojo pravico do odstopa od pogodbe lahko uveljavi v štirinajstih (14) delovnih dneh od datuma prejema izdelka, in to pravico lahko uveljavi tudi med datumom sklenitve pogodbe in prejemom izdelka.

Če naročnik kot fizična oseba, ki se šteje za potrošnika, želi uveljaviti pravico do odstopa od pogodbe, mora družbi Lambdi s priporočeno pošiljko in povratnico poslati nedvoumno pisno izjavo o svoji nameri odstopa od pogodbe. Izjavo pošlje na naslov 1117 Budapest, Hengermalom út 47/A., ali pošlje preko telefaksa na tel. št.: (36-1) 371-2745 oziroma po e-pošti na naslov webaruhaz@lambda.hu.

Za uveljavitev pravice do odstopa lahko naročnik kot fizična oseba, ki je opredeljena za potrošnika, uporabi tudi vzorec izjave o odstopu od pogodbe, ki se nahaja na povezavi na koncu teh splošnih pogodbenih pogojev.

V primeru gradbenih proizvodov, ki jih prodaja družba Lambda, ni nobenega izjemnega primera (izmed tistih, ki so navedeni v 29. členu Uredbe vlade št. 45/2014 z dne 26. februarja 2014), v katerem bi naročnik kot fizična oseba, ki je opredeljena za potrošnika, bila upravičena uveljavljati svojo pravico do odstopa.

8.2. V primeru, da naročnik kot fizična oseba, ki je opredeljena za potrošnika, želi uveljaviti pravico do odstopa po točki 8.1., mora izdelek vrniti družbi Lambdi tako, da izdelek dostavi na sedež ali poslovno enoto družbe Lambada. Uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe je pogojena z vrnitvijo zadevnega izdelka v družbo Lambda, skupaj z nepoškodovano embalažo in z vsemi pripadajočimi elementi izdelka. Razen tega stroška naročnik nima drugih stroškov, toda je dolžan družbi Lambda povrniti škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe izdelka.

8.3. V primeru, da naročnik kot fizična oseba, ki je opredeljena za potrošnika, odstopi od pogodbe, ki jo je z družbo Lambda sklenila preko spletne trgovine, bomo naročniku kot fizični osebi, ki je opredeljena za potrošnika, brez odlašanja, vendar najpozneje v 14-ih dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe, povrnili njegovo plačilo, vključno s stroški dobave, razen morebitnih dodatnih stroškov, ki so nastali ker je naročnik kot fizična oseba, ki je opredeljena za potrošnika, namesto ponujene najcenejše dobave družbe Lambde izbrala drugačen način dobave).

Pri vračilu plačila bomo uporabili enak način transakcije kot je bil uporabljen pri plačilu, razen če bo naročnik kot fizična oseba, ki je opredeljena za potrošnika, izrecno soglašal z uporabo drugačnega načina vračila; zaradi uporabe tega načina vračila pa naročniku kot fizični osebi, ki je opredeljena za potrošnika, ne bodo nastali dodatni stroški.

 

9. Informiranje

V tej točki SPP družba Lambda na podlagi obveznosti iz prvega odstavka 9. člena Uredbe svoje obiskovalce in uporabnike obvešča o sledečem:

10. Načini plačila in dostave

Za izdelke, ki se prodajajo prek spletne trgovine, so načini plačila, ki so na voljo na strani izdelka, podrobno opisani na spletni strani in v nadaljevanju. Družba Lambda si pridržuje pravico, da za določene izdelke omogoči izbiro enega izmed načinov plačila, ki so navedeni spodaj.

10.1.1. Plačilo z gotovino

Plačilo z gotovino / kreditno kartico ob prevzemu naročenih izdelkov v prostorih družbe Lambda Systeme Kft., kar je kupec ob naročilu določil kot kraj prevzema.

10.1.2. Plačilo z bančnim nakazilom
Če je naročnik ob oddaji naročila izbral plačilo z bančnim nakazilom, se družba Lambda zaveže, da bo istočasno s potrditvenim e-poštnim sporočilom poslala informativno pismo, v katerem bo sporočila za plačilo potrebne podatke (ime upravičenca, številka bančnega računa, referenco).
S tem načinom plačila bodo naročeni izdelki odposlani, ko bo na bančni računu družbe Lambda nakazana celotna kupnina.
Zaradi dodatnih bančnih stroškov družba Lambda ne more sprejemati gotovinskega vplačila na svoj bančni račun. V primeru vnaprejšnjega plačila oziroma plačila z nakazilom je priporočljivo, da se dogovorite z družbo Lambdo.
Kupec se zaveda, da bodo stroški prenakazila v vseh primerih bremenili njega.

10.1.3. Plačilo po povzetju

Če želite plačati vrednost svojega naročila, ko prejmete paket, izberite način plačila »Po povzetju«.

10.1.4. Plačilo preko sistema PayU

Koraki za postopek plačila s plačilno kartico:
Kupec bo po izbiri načina plačila s plačilno kartico preusmerjen na plačilno stran PayU z varnim komunikacijskim kanalom na spletni strani trgovca. Vsebina podatkov na strani PayU je šifrirana in zaščitena, za njeno vsebino tudi sam trgovec ne more izvedeti.
Med transakcijo je treba navesti številko kartice, datum veljavnosti kartice in trimestno potrditveno kodo z zadnje strani kartice.
Po začetku transakcije bo kartica izdana v realnem času šla skozi postopek avtorizacije, ki bo preverila verodostojnost podatkov na kartici, kritje in omejitve nakupa s strani banke izdajateljice kartice.
Če se podatki na kartici po preverjanju izkažejo za ustrezno, potem bo banka zapadli znesek na kartici zadržala. Z zneskom bo vaš račun bremenjen v nekaj dneh, kar je odvisno od banke, ki vodi vaš račun.

10.2. Načini dostave / dobave

Kupec za dostavo izdelkov, kupljene preko spletne trgovine, lahko izbira med spodaj navedenimi načini dostave. Družba Lambda si pridržuje pravico, da za določene izdelke omogoči izbiro enega izmed načinov dostave, ki so navedeni spodaj.

10.2.1. Osebni prevzem v določeni poslovni enoti družbe Lambda

Družba Lambda zagotovi možnost, da bo kupec med naročanjem hkrati z osebnim načinom prevzema izbral tudi poslovno enoto družbe Lambda, na kateri bo prevzel naročeno.
Družba Lambda sprejme obveznost, da bodo ob naročanju izdelkov kot možnost izbire lokacije navedene le poslovne enote, kjer so izdelki na voljo.

10.2.2. Dostava s prevoznikom družbe Lambde

Če naročnik izbere ta način dostave, mu bo prevoznik, ki je pooblaščen s strani družbe Lambda, naročene izdelke dostavil na naslov (na Madžarskem), ki ga je navedel na svojem uporabniškem računu. Če naročnik želi dostavo na naslov, ki ni enak naslovu za pošiljanje, navedenem na njegovem uporabniškem računu, lahko stori to tako, da med postopkom naročanja na ustreznem mestu napiše pravilni naslov dostave.

10.2.3. Dostava s kurirsko službo GLS

Kurirska služba bo naročene izdelke dostavila na naslov, ki ste ga navedli, in kjer jih lahko osebno prevzamete.

10.2.4. GLS Paketomat

Najbolj priljubljena oblika dostave pri spletnem nakupovanju je dostava s kurirjem, vendar iz leta v leto se povečuje tudi delež osebnega prevzema pošiljke. Na GLS Paketomatih, kjer je zagotovljeno gotovinsko plačilo, lahko kupci naročeno blago prevzamejo udobno in v času, ki jim najbolj ustreza.
GLS Paketomati stojijo na dobro dostopnih lokacijah, kot so npr. nakupovalni centri, bencinski servisi, knjigarne ali druge trgovine, ki jih obišče veliko ljudi. Večina jih je odprta dolgo časa in tudi ob koncu tedna so na voljo strankam, ki želijo prevzeti ali oddati svoje pakete. Služba GLS prejemnika pošiljke obvesti po e-pošti ali z SMS sporočilom. Kupec lahko paket prevzame kadar koli v roku 5 delovnih dni, pri čemer mora upoštevati odpiralni čas točke z GLS Paketomatom.

10.3. Cene posameznih izdelkov (nakupna cena), ki so prikazane na strani izdelka, vključujejo tudi znesek DDV (v nadaljnjem besedilu: DDV). Če kupec pri naročilu izdelka izbere način dostave, pri katerem izdelek na navedeni naslov dostavi pooblaščeni prevoznik družbe Lambde, bo o stroških dostave dobil informacijo med izbiro načina dostave. V stroške dostave je DDV že vključen.

10.4. Postopek nakupa preko spletne trgovine je brezplačen (razen kupnine in prevoznih stroškov), in za potrebno elektronsko komunikacijo ni stroškov.

10.5. Družba Lambda se zavezuje, da bo uporabnikom (na ime in naslov, ki ga je navedel uporabnik), v skladu z določbami Zakona o računovodstvu izdala račun o nakupu. Uporabnik s sprejemom teh splošnih pogodbenih pogojev potrjuje, da družba Lambda ne odgovarja za pravilnost podatkov, ki jih posreduje uporabnik.

10.6. Družba Lambda potrdi, da so ponudbe, objavljene v spletni trgovini, veljavne do preklica ali do odprodaje zalog.

10.7. Kadar splošni pogodbeni pogoji zahtevajo pisno komunikacijo, se šteje, da je bila na naslovnikov e-poštni naslov na spletni strani poslana vročitev. Če je treba uporabniku poslati napisano pismo, lahko družba Lambda to stori tako, da pošlje e-poštno sporočilo na uporabnikov e-poštni naslov, ki je bil naveden med postopkom registracije. E-poštni naslov družbe Lambde je naveden na spletni strani.

11. Novice

11.1. Z uporabo naročniškega okna na spletnem mestu ima vsakdo na vseh ravneh uporabe možnost naročiti se na novice.
Naročnik se s prijavo izrecno strinja, da družba Lambda pošilja novice po e-pošti na njegov e-poštni naslov, ki ga je navedel ob registraciji.

11.2. Naročanje na novice je prostovoljno, kadar koli se lahko odjavite brez posledic za obiskovalca ali uporabnika spletne trgovine.

11.3. S prijavo na novice se naročniki strinjajo, da bo družba Lambda njihove osebne podatke, določene v Prilogi 2, upravljala v skladu s tam navedenimi določbami. Privolitev po tej točki je v skladu s privolitvijo, ki je določena v točki a) prvega odstavka 5. člena Zakon št. CXII iz leta 2011 o pravici do samoodločbe in svobode informacij.

12. Intelektualna lastnina

12.1. Na podlagi Zakona št. LXXXVI iz leta 1999 o avtorskih pravicah (v nadaljnjem besedilu: ZAP) spletna stran www.lambda.hu, spletna trgovina ter na njih objavljena vsebina oziroma vsi njeni elementi (v nadaljevanju s skupnim imenom: umetniško delo) so zaščiteni z avtorskimi pravicami, ki pripadajo družbi Lambda.

12.2. Prepovedano jih je kopirati, razmnoževati, reproducirati, distribuirati, prenašati, urejati, preprodajati ali objavljati v kakršni koli obliki, bodisi v analogni ali digitalni obliki. Uporabo vsebine v kakršni koli obliki, bodisi v komercialne namene ali kako drugače, je moža samo na podlagi predhodne pisne privolitve družbe Lambda.

12.3. Kršitev gornjih določb (v kakršni koli obliki) ima za posledico pregon kršitelja.

13. Omejitev in izključitev odgovornosti

13.1. Družba Lambda ne prevzema nobene odgovornosti za neprekinjeno in brezhibno delovanje spletne strani in z njim povezanih spletnih mest ter status brez virusa. Razen tega družba Lambda ne odgovarja za morebitno škodo na komunikacijski opremi, internetnem omrežju ali kakršno koli okvaro programske opreme.

13.2. Družba Lambda si pridržuje pravico, da bo v povezavi z naročniki / kupci, ki so pred trenutnim naročilom večkrat kršili določbe plačilnih pogojev iz teh splošnih pogodbenih pogojev, oddano naročilo izvedla samo v primeru izbire načina plačila, pri katerem se kupnina plača vnaprej.

14. Z uporabo spletne strani povezana ostala vprašanja

14.1. Uporabnik pri uporabi spletne strani mora ravnati v skladu z zahtevami vestnosti in poštenja ter v skladu z veljavnimi zakonskimi zahtevami. Na podlagi zgoraj navedenega uporabnik ne sme uporabljati spletne strani za distribucijo nezakonite vsebine, računalniških virusov ali za nezakonito zbiranje podatkov. Če se to kljub temu zgodi, je uporabnik kazensko odgovoren za kakršno koli kršitev ali škodo, ki bi iz tega nastala. Uporabnik je do družbe Lambda še posebej odgovoren za kakršno koli škodo, ki jo je družba Lambda utrpela zaradi nedovoljene in / ali nezakonite uporabe spletne strani. Če družba Lambda izve za nedovoljeno ali nezakonito uporabo spletne strani s strani uporabnika, potem ima - na podlagi določil iz točke 3.2.2.1.- pravico izbrisati registracijo uporabnika.

14.2. Uporabnik (brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Lambda), nima dovoljenja za uporabo spletne strani družbe Lambda ali spletne trgovine za oglaševalske ali druge promocijske namene. Uporaba spletne strani in spletne trgovine v politične namene pa je strogo prepovedana. Uporabnik spletne strani se strinja, da družba Lambda lahko uporablja vsebino, ki jo naloži na spletno mesto, še posebej jih lahko ureja, spreminja, kopira ali distribuira.

14.3. Družba Lambda si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali ukine kateri koli del spletne trgovine.

15. Sprejetje in sprememba splošnih pogodbenih pogojev

15.1. Za registracijo v spletno trgovino, tj. da postane uporabnik, je potrebno sprejeti te splošne pogodbene pogoje. Med postopkom registracije lahko SPP sprejmete izrecno z izjavo. Sprejetje SPP pomeni, da uporabnik pogoje iz SPP prizna za obvezujoče.

15.2. Obiskovalec z vstopom v spletno trgovino določbe teh SPP prizna za zavezujoče.

15.3. Družba Lambda (zaradi distribucije izdelkov v spletni trgovini in morebitnih sprememb zakonodaje) si pridržuje pravico, da enkrat (1) na četrtletje pregleda določbe SPP in jih po potrebi spremeni. Sprememba SPP in njihovo sprejetje pri uporabnikih poteka na sledeči način. 
Družba Lambda obvesti uporabnike o spremembi določb SPP po elektronski pošti najmanj petnajst (15) dni pred začetkom veljavnosti SPP tako, da pošlje e-poštno sporočilo na e-poštni naslov, ki ga je uporabnik navedel med postopkom registracije.
Če se uporabnik po prejemu e-pošte, ki ustreza zgoraj navedenemu, prijavi v spletno trgovino, njegovo dejanje pomeni sprejetje spremembe / sprememb SPP. Če se uporabnik pred začetkom veljavnosti sprememb SPP ne prijavi v spletno trgovino, vendar na podlagi e-poštnega sporočila, ki mu je bil poslan, ne ugovarja spremembam, se šteje, da je spremembe sprejel na podlagi implicitete.

16. Razne in končne določbe

16.1. Spore, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe, sklenjene med družbo Lambda in uporabnikom (v nadaljnjem besedilu: stranki) z naročilom (nakupom) v spletni trgovini, bosta stranki poskušali najprej rešiti po mirni poti s pogajanji. Zgoraj navedeno velja za vse spore, ki izhajajo iz kršitve splošnih pogojev poslovanja. Pravno razmerje med strankama ureja madžarsko pravo.

16.2. Za vsa vprašanja, ki jih splošni pogodbeni pogoji in priloge, ki so njihov sestavni del, ne urejajo, se uporabljajo določbe veljavne madžarske zakonodaje, še posebej Civilnega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju, Uredbe, Uredbe vlade in Uredbe Ministrstva za nacionalno gospodarstvo št. 19/2017 z dne 29. aprila 2014 o urejanju garancijskih in jamstvenih zahtevkov po potrošniški pogodbi.

16.3. Če je katera od določb teh splošnih pogodbenih pogojev v celoti ali delno neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb ali na veljavnost preostalega dela neveljavne določbe. Namesto neveljavne določbe ali neveljavnega dela določbe se uporabi določba oziroma neveljavno določbo je potrebno nadomestiti s pravilom, ki je najbližja doseganju gospodarskega cilja, ki se ga želi doseči z neveljavno določbo.

1. Priloga 1 – Postopek naročanja

Spletna trgovina družbe Lambda uporabnikom ponuja predstavitve izdelkov in možnost spletnega naročanja.
Uporabnik v spletni trgovini lahko brska s pomočjo menija.
Izdelki so razvrščeni po sistemu kategorij.
V kategoriji »Izdelki v akciji« najdete vse izdelke akcijske ponudbe v spletni trgovini. V meniju »Novosti« so na voljo novi izdelki v ponudbi spletne strani.

V kategoriji z imenom »Kategorije izdelkov« boste našli seznam izdelkov (razvrščeni v obliki polj).
Do podrobne strani izdelka (podstrani) seznama izdelkov lahko dostopate s klikom na ime izdelka, tukaj pa lahko vidite podrobne značilnosti in ceno izdelka, ki ga želite naročiti. Na spletnih straneh je mogoče iskati izdelke tudi po ključnih besedah, zoženo na posamezno kategorijo.
Rezultati izdelkov, ki ustrezajo vašim kriterijem iskanja, so prikazani v majhnih okencih, podobnih kategorijam.
Izbrani izdelek lahko s pomočjo gumba »V košaro« damo v košarico, zraven gumba se lahko nastavi potrebno število izdelka. Uporabnik lahko z menijsko izbiro »Košara« preveri vsebino nakupovalne košarice. Tukaj je možno spremeniti želeno količino izdelka v košarici oziroma iz nje izbrisati posamezen izdelek.

Uporabnik s klikom na gumb »Naroči« lahko nadaljuje postopek naročanja.
Kot drugi korak imate možnost prijave, registracije ali nakupa brez registracije.

V primeru registracije mora uporabnik posredovati naslednje podatke:
-    e-poštni naslov,
-    geslo,
-    ime in priimek / ime podjetja,
-    naslov prebivališča / sedež podjetja,
-    pri podjetju številko vpisa v Srg.,
-    telefonsko številko,
-    naslov za izstavitev računa,
-    naslov za pošiljanje.

Podatke o uspešni registraciji lahko uporabnik pridobi po elektronski pošti in na spletni strani spletne trgovine.
Uporabnik lahko po elektronski pošti od ponudnika storitev zahteva izbris registracije, v tem primeru se mora ponovno registrirati za nov nakup.
Če uporabnik krši določbe teh splošnih pogodbenih pogojev, ima družba Lambda pravico da v skladu z določbo iz točke 3.2.2.2. teh splošnih pogodbenih pogojev izbriše njegovo registracijo.
Uporabnik je odgovoren za varovanje zaupnih podatkov o dostopu.
Uporabnik je odgovoren za posodabljanje svojih podatkov in je dolžan obvestiti ponudnika storitev, če izve, da je njegove podatke zlorabila tretja oseba.
Če pozabite geslo, lahko zahtevate novo geslo za registrirani e-poštni naslov na spletnem mestu.
Če se je uporabnik predhodno registriral na spletnem mestu, se postopek naročanja lahko nadaljuje z vnosom njegovega e-poštnega naslova in gesla.

Kot naslednji korak pri naročanju, mora uporabnik izbrati način plačila in pošiljanja, ki mu ustreza.

Uporabnik lahko s pomočjo povzetka strani preveri vse predhodno podane podatke in količino izdelkov, ki jih želi naročiti.
Lahko popravite napačno vnesene podatke, ali spremenite količino, ki jo želite naročiti. Če se vam zdi, da je vse v redu, potem lahko svoje naročilo zaključite s klikom na gumb »Oddaj naročilo«. Potrditev o tem boste prejeli na spletni strani oziroma po e-pošti.
Naročnik se zaveda, da s klikom na gumb »Naroči«, bo imel obveznost plačila.
Če po potrditvi naročila opazite napačne podatke (npr. v potrditvenem e-poštnem obvestilu), morate o tem takoj obvestiti ponudnika storitev, toda najpozneje v 24 urah. Če ne izpolni te obveznosti, ponudniku storitve se ne more očitati napačna izvedba ali neizpolnitev naročila.
Ponudnik storitev lahko zahteva povračilo dodatnih stroškov, ki jih je imel zaradi malomarnosti ali nepremišljenega dejanja uporabnika (prevozni in administrativni stroški).

Ne glede na namen naročanja se lahko uporabnik prijavi s pomočjo okna »Prijava uporabnika« ali v meniju »Prijava«.

Po prijavi se prikaže meni »Urejanje podatkov«, kjer lahko spremenite podatki, ki ste jih navedli med registracijo, ter lahko spremljate podatke in stanje oddanega naročila.

Ime ponudnika storitve gostovanja: Magyar Telekom Nyrt.
Sedež ponudnika storitve gostovanja:

1519 Budapest, Pf.434
 

E-poštni naslov ponudnika gostovanja: uzleti_ugyfelszolgalat@telekom.hu
Služba za pomoč strankam: 1435